• Số điện thoại 0225.6576.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 20:00PM

Bảng giá dịch vụ răng giả

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 2
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 3
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 4
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 5
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 6
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 7
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 8
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 9
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ
 • 10
 • HOÁ ĐƠN VAT
 • 400.000 đ
 • 400.000 đ

Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi
0225.6576.999